تیم کاتای شهرداری تبریز بر سکوی دوم مسابقات کاپ ونیز ایتالیا ایستاد

تیم کاتای شهرداری تبریز بر سکوی دوم مسابقات کاپ ونیز ایتالیا ایستاد
تیم کاتای شهرداری تبریز توانست عنوان دومی بیست و پنجمن دوره مسابقات کاپ ونیز ایتالیا را از آن خود کند.

تیم کاتای شهرداری تبریز بر سکوی دوم مسابقات کاپ ونیز ایتالیا ایستاد

تیم کاتای شهرداری تبریز توانست عنوان دومی بیست و پنجمن دوره مسابقات کاپ ونیز ایتالیا را از آن خود کند.
تیم کاتای شهرداری تبریز بر سکوی دوم مسابقات کاپ ونیز ایتالیا ایستاد