ثبت رکورد حفاری ۴ هزار و ۱۷۸ حلقه چاه نفت و گاز

ثبت رکورد حفاری ۴ هزار و ۱۷۸ حلقه چاه نفت و گاز
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از جلوگیری از حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز در عملیات حفاری ۴ هزار و ۱۷۸ حلقه چاه های نفت و گاز از سوی این شرکت از بدو تاسیس تاکنون خبر داد.

ثبت رکورد حفاری ۴ هزار و ۱۷۸ حلقه چاه نفت و گاز

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از جلوگیری از حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز در عملیات حفاری ۴ هزار و ۱۷۸ حلقه چاه های نفت و گاز از سوی این شرکت از بدو تاسیس تاکنون خبر داد.
ثبت رکورد حفاری ۴ هزار و ۱۷۸ حلقه چاه نفت و گاز