ثبت نام ۱۳۷ اثر در جشنواره فیلم فجر

ثبت نام ۱۳۷ اثر در جشنواره فیلم فجر
با پایان یافتن مهلت حضور فیلم‌ها در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در مجموع ۱۳۷ اثر فرم تقاضا را تحویل دبیرخانه دادند.

ثبت نام ۱۳۷ اثر در جشنواره فیلم فجر

با پایان یافتن مهلت حضور فیلم‌ها در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در مجموع ۱۳۷ اثر فرم تقاضا را تحویل دبیرخانه دادند.
ثبت نام ۱۳۷ اثر در جشنواره فیلم فجر