جانسون: انگلیس نگران رفتارهای ایران در سوریه است

جانسون: انگلیس نگران رفتارهای ایران در سوریه است
وزیر خارجه انگلیس رفتارهای ایران در سوریه را «نگران کننده» توصیف کرده است.

جانسون: انگلیس نگران رفتارهای ایران در سوریه است

وزیر خارجه انگلیس رفتارهای ایران در سوریه را «نگران کننده» توصیف کرده است.
جانسون: انگلیس نگران رفتارهای ایران در سوریه است