جدیدترین خبرهای حلب؛ تلفات جیش‌الفتح بالاست/ خطوط مهم درگیری جابه‌جا نشده است

جدیدترین خبرهای حلب؛ تلفات جیش‌الفتح بالاست/ خطوط مهم درگیری جابه‌جا نشده است
با استقرار تک‌تیراندازهای تروریستها در سطح ساختمان‌های دانشکده فنی هوایی حلب عملیات نیروهای مقاومت متوقف شد، اما نیروهای متحد

جدیدترین خبرهای حلب؛ تلفات جیش‌الفتح بالاست/ خطوط مهم درگیری جابه‌جا نشده است

با استقرار تک‌تیراندازهای تروریستها در سطح ساختمان‌های دانشکده فنی هوایی حلب عملیات نیروهای مقاومت متوقف شد، اما نیروهای متحد
جدیدترین خبرهای حلب؛ تلفات جیش‌الفتح بالاست/ خطوط مهم درگیری جابه‌جا نشده است

اسکای نیوز