جذب 18 هزار معلم جدید در سال جاری/ تحصیل 500 هزار دانش آموز اتباع در مدارس ایران

جذب 18 هزار معلم جدید در سال جاری/ تحصیل 500 هزار دانش آموز اتباع در مدارس ایران
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال مجدداً از طریق ماده 28 ،18 هزار معلم جدید جذب می‌شوند که بیشتر در دوره ابتدایی هستند.

جذب 18 هزار معلم جدید در سال جاری/ تحصیل 500 هزار دانش آموز اتباع در مدارس ایران

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال مجدداً از طریق ماده 28 ،18 هزار معلم جدید جذب می‌شوند که بیشتر در دوره ابتدایی هستند.
جذب 18 هزار معلم جدید در سال جاری/ تحصیل 500 هزار دانش آموز اتباع در مدارس ایران