جروزالم پست: درگیری ایران و اسرائیل در سوریه کاملا غیرمحتمل است

جروزالم پست: درگیری ایران و اسرائیل در سوریه کاملا غیرمحتمل است
روزنامه جروزالم پست نوشت: وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل بسیار غیرمحتمل است زیرا روسیه نیز اجازه وقوع چنین جنگی را نخواهد داد.

جروزالم پست: درگیری ایران و اسرائیل در سوریه کاملا غیرمحتمل است

روزنامه جروزالم پست نوشت: وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل بسیار غیرمحتمل است زیرا روسیه نیز اجازه وقوع چنین جنگی را نخواهد داد.
جروزالم پست: درگیری ایران و اسرائیل در سوریه کاملا غیرمحتمل است