جریان نفوذ در کشور جدی است/ فروپاشی استکبار به برکت مکتب عاشورا نزدیک است

جریان نفوذ در کشور جدی است/ فروپاشی استکبار به برکت مکتب عاشورا نزدیک است
وزیر سابق اطلاعات گفت: فرهنگ و مکتب اسلام به سرعت در حال گسترش و فروپاشی آمریکا و استکبار به برکت مکتب عاشورا و انقلاب اسلامی نزدیک است.

جریان نفوذ در کشور جدی است/ فروپاشی استکبار به برکت مکتب عاشورا نزدیک است

وزیر سابق اطلاعات گفت: فرهنگ و مکتب اسلام به سرعت در حال گسترش و فروپاشی آمریکا و استکبار به برکت مکتب عاشورا و انقلاب اسلامی نزدیک است.
جریان نفوذ در کشور جدی است/ فروپاشی استکبار به برکت مکتب عاشورا نزدیک است