جزئیات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در دسترس عموم قرار گیرد

جزئیات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در دسترس عموم قرار گیرد
عضو شورای شهر تهران گفت: جزئیات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان که در دوره جدید مدیریت شهری منعقد شده‌اند، در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد.

جزئیات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در دسترس عموم قرار گیرد

عضو شورای شهر تهران گفت: جزئیات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان که در دوره جدید مدیریت شهری منعقد شده‌اند، در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد.
جزئیات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در دسترس عموم قرار گیرد