جزئیات نشست امروز رئیس جمهور درباره سهام عدالت/ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد

جزئیات نشست امروز رئیس جمهور درباره سهام عدالت/ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد
با توجه به مراحل اجرایی، واریز سود سهام عدالت از امروز پس از نشست رئیس جمهور اجرا نخواهد شد.

جزئیات نشست امروز رئیس جمهور درباره سهام عدالت/ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد

با توجه به مراحل اجرایی، واریز سود سهام عدالت از امروز پس از نشست رئیس جمهور اجرا نخواهد شد.
جزئیات نشست امروز رئیس جمهور درباره سهام عدالت/ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد