جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک‌ماه گذشته برگزار نشده است

جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک‌ماه گذشته برگزار نشده است
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه اعتراضات مردم در خیابان‌ها نسبت به وضعیت سپرده‌های خود در موسسات مالی نشان از فساد اقتصادی در کشور دارد، گفت: با وجود تأکید ما اکنون یک ماه است که جلسات ستاد برگزار نشده است.

جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک‌ماه گذشته برگزار نشده است

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه اعتراضات مردم در خیابان‌ها نسبت به وضعیت سپرده‌های خود در موسسات مالی نشان از فساد اقتصادی در کشور دارد، گفت: با وجود تأکید ما اکنون یک ماه است که جلسات ستاد برگزار نشده است.
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک‌ماه گذشته برگزار نشده است