جلسه شورای امنیت درباره ایران فضاحت بزرگ دیگری برای سیاست خارجی بحران ساز دولت ترامپ

جلسه شورای امنیت درباره ایران فضاحت بزرگ دیگری برای سیاست خارجی بحران ساز دولت ترامپ
سفیر ایران در ترکیه با بیان اینکه جلسه اخیر شورای امنیت درباره ایران به فضاحت بزرگ دیگری برای سیاست خارجی بحران ساز دولت ترامپ تبدیل شد، گفت: کشورهای مستقل و اعضای جامعه بین الملل با نه بزرگ در مسیر مخالفت با سیاست های مخرب دولت آمریکا قرار گرفته اند.

جلسه شورای امنیت درباره ایران فضاحت بزرگ دیگری برای سیاست خارجی بحران ساز دولت ترامپ

سفیر ایران در ترکیه با بیان اینکه جلسه اخیر شورای امنیت درباره ایران به فضاحت بزرگ دیگری برای سیاست خارجی بحران ساز دولت ترامپ تبدیل شد، گفت: کشورهای مستقل و اعضای جامعه بین الملل با نه بزرگ در مسیر مخالفت با سیاست های مخرب دولت آمریکا قرار گرفته اند.
جلسه شورای امنیت درباره ایران فضاحت بزرگ دیگری برای سیاست خارجی بحران ساز دولت ترامپ