جلسه قیمت نان در ریاست جمهوری در حال برگزاری است/ گردش مالی ۱۱ هزار میلیاردی صنعت روغن

جلسه قیمت نان در ریاست جمهوری در حال برگزاری است/ گردش مالی ۱۱ هزار میلیاردی صنعت روغن
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی از تشکیل جلسه صبح امروز در مورد قیمت گذاری نان در نهاد ریاست جمهوری خبر داد.

جلسه قیمت نان در ریاست جمهوری در حال برگزاری است/ گردش مالی ۱۱ هزار میلیاردی صنعت روغن

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی از تشکیل جلسه صبح امروز در مورد قیمت گذاری نان در نهاد ریاست جمهوری خبر داد.
جلسه قیمت نان در ریاست جمهوری در حال برگزاری است/ گردش مالی ۱۱ هزار میلیاردی صنعت روغن