جمع‌آوری چند ساعته دست‌فروشان کتاب در انقلاب در پی بازدید اعضای شورای شهر!

جمع‌آوری چند ساعته دست‌فروشان کتاب در انقلاب در پی بازدید اعضای شورای شهر!
اعضای شورای شهر در حالی از راسته کتابفروشان انقلاب بازدید کردند که در طرح یک‌روزه تمام دست‌فروشان کتاب جمع‌آوری شده بودند. این در حالی است که این افراد بلافاصله بعد از پایان بازدید بدون مزاحمت به فروش کتاب مشغول بودند.

جمع‌آوری چند ساعته دست‌فروشان کتاب در انقلاب در پی بازدید اعضای شورای شهر!

اعضای شورای شهر در حالی از راسته کتابفروشان انقلاب بازدید کردند که در طرح یک‌روزه تمام دست‌فروشان کتاب جمع‌آوری شده بودند. این در حالی است که این افراد بلافاصله بعد از پایان بازدید بدون مزاحمت به فروش کتاب مشغول بودند.
جمع‌آوری چند ساعته دست‌فروشان کتاب در انقلاب در پی بازدید اعضای شورای شهر!