جنگنده مقابل پهپاد؛ پیامی مهم برای اسرائیل در جنوب سوریه

جنگنده مقابل پهپاد؛ پیامی مهم برای اسرائیل در جنوب سوریه
تنشی که در آسمان سوریه و فلسطین اشغالی به سرنگونی یک پهپاد سوریه و یک جنگنده اسرائیل منجر شد، پیام‌های قابل تأملی برای اسرائیلی‌ها در جنوب سوریه دارد.

جنگنده مقابل پهپاد؛ پیامی مهم برای اسرائیل در جنوب سوریه

تنشی که در آسمان سوریه و فلسطین اشغالی به سرنگونی یک پهپاد سوریه و یک جنگنده اسرائیل منجر شد، پیام‌های قابل تأملی برای اسرائیلی‌ها در جنوب سوریه دارد.
جنگنده مقابل پهپاد؛ پیامی مهم برای اسرائیل در جنوب سوریه