جنگ حسکه رو به تشدید؛ منابع سوری: این بار دیگر مانند دفعات قبل نیست

جنگ حسکه رو به تشدید؛ منابع سوری: این بار دیگر مانند دفعات قبل نیست
نیروهای کُرد درگیری را در شهر حسکه آغاز کردند و قصد اشغال کامل این شهر را دارند؛ ارتش سوریه نیز در واکنش به این مسئله تأکید کرد که نیروهای «آسایش» دست به نوعی سرقت زده‌اند.

جنگ حسکه رو به تشدید؛ منابع سوری: این بار دیگر مانند دفعات قبل نیست

نیروهای کُرد درگیری را در شهر حسکه آغاز کردند و قصد اشغال کامل این شهر را دارند؛ ارتش سوریه نیز در واکنش به این مسئله تأکید کرد که نیروهای «آسایش» دست به نوعی سرقت زده‌اند.
جنگ حسکه رو به تشدید؛ منابع سوری: این بار دیگر مانند دفعات قبل نیست

صبحانه