جهانگیری: قرار نیست کشور را ملوک الطوایفی اداره کنیم /مردم با ما شوخی ندارند

جهانگیری: قرار نیست کشور را ملوک الطوایفی اداره کنیم /مردم با ما شوخی ندارند
ایسنا نوشت: معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: قرار نیست کشور را ملوک الطوایفی اداره کنیم.

جهانگیری: قرار نیست کشور را ملوک الطوایفی اداره کنیم /مردم با ما شوخی ندارند

ایسنا نوشت: معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: قرار نیست کشور را ملوک الطوایفی اداره کنیم.
جهانگیری: قرار نیست کشور را ملوک الطوایفی اداره کنیم /مردم با ما شوخی ندارند

مرکز فیلم