جهانگیری: چاره‌ای جز اتکا به بخش خصوصی نداریم/ سرمایه‌گذاران باید احساس احترام کنند

جهانگیری: چاره‌ای جز اتکا به بخش خصوصی نداریم/ سرمایه‌گذاران باید احساس احترام کنند
معاون اول رئیس جمهور یکی از تنگناهای امروز کشور را مسأله بیکاری و اشتغال جوانان عنوان کرد و گفت: مسأله اشتغال جز از طریق توسعه تولید و سرمایه گذاری حل نخواهد شد.

جهانگیری: چاره‌ای جز اتکا به بخش خصوصی نداریم/ سرمایه‌گذاران باید احساس احترام کنند

معاون اول رئیس جمهور یکی از تنگناهای امروز کشور را مسأله بیکاری و اشتغال جوانان عنوان کرد و گفت: مسأله اشتغال جز از طریق توسعه تولید و سرمایه گذاری حل نخواهد شد.
جهانگیری: چاره‌ای جز اتکا به بخش خصوصی نداریم/ سرمایه‌گذاران باید احساس احترام کنند

لردگان