جوان پاوه‌ای موفق به کسب مجوز تحصیل در پژوهشگاه انرژی‌های نو اتحادیه اروپا شد

جوان پاوه‌ای موفق به کسب مجوز تحصیل در پژوهشگاه انرژی‌های نو اتحادیه اروپا شد
میلاد روشنی مقدم دانش آموخته مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد مجوز تحصیل در پژوهشگاه انرژی های نو اتحادیه اروپا را کسب کرد.

جوان پاوه‌ای موفق به کسب مجوز تحصیل در پژوهشگاه انرژی‌های نو اتحادیه اروپا شد

میلاد روشنی مقدم دانش آموخته مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد مجوز تحصیل در پژوهشگاه انرژی های نو اتحادیه اروپا را کسب کرد.
جوان پاوه‌ای موفق به کسب مجوز تحصیل در پژوهشگاه انرژی‌های نو اتحادیه اروپا شد