جوسازی دشمان علیه قوه قضائیه نمی تواند خدمات این دستگاه را زیر سوال ببرد

جوسازی دشمان علیه قوه قضائیه نمی تواند خدمات این دستگاه را زیر سوال ببرد
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: جوسازی های دشمنان و معاندین خارجی و داخلی نظام و افراد بی بصیرت، علیه قوه قضائیه هرگز نمی تواند حجم وسیع خدمات دستگاه قضا را زیر سوال ببرد.

جوسازی دشمان علیه قوه قضائیه نمی تواند خدمات این دستگاه را زیر سوال ببرد

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: جوسازی های دشمنان و معاندین خارجی و داخلی نظام و افراد بی بصیرت، علیه قوه قضائیه هرگز نمی تواند حجم وسیع خدمات دستگاه قضا را زیر سوال ببرد.
جوسازی دشمان علیه قوه قضائیه نمی تواند خدمات این دستگاه را زیر سوال ببرد