حسن تفتیان راهی نیمه نهایی شد

حسن تفتیان راهی نیمه نهایی شد
برای اولین بار در تاریخ دو و میدانی اتفاق افتاد.

حسن تفتیان راهی نیمه نهایی شد

برای اولین بار در تاریخ دو و میدانی اتفاق افتاد.
حسن تفتیان راهی نیمه نهایی شد

اخبار کارگران