حسن خمینی: رمز ماندگاری انقلاب ایثارگری است/ایثارگری را باید از خود شروع کنیم

حسن خمینی: رمز ماندگاری انقلاب ایثارگری است/ایثارگری را باید از خود شروع کنیم
نوه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی گفت: هویت انقلاب با ایثارگری گره خورده است و اگر بخواهیم این انقلاب بماند باید جلوه ایثارگری را از خود شروع کنیم.

حسن خمینی: رمز ماندگاری انقلاب ایثارگری است/ایثارگری را باید از خود شروع کنیم

نوه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی گفت: هویت انقلاب با ایثارگری گره خورده است و اگر بخواهیم این انقلاب بماند باید جلوه ایثارگری را از خود شروع کنیم.
حسن خمینی: رمز ماندگاری انقلاب ایثارگری است/ایثارگری را باید از خود شروع کنیم