حسین مکی کیست؟/سرباز فداکار یا خطاکار وطن

حسین مکی کیست؟/سرباز فداکار یا خطاکار وطن
حسین مکی یکی از بازیگران مهم نهضت ملی شدن صنعت نفت است که مخالفان مکی، او را خرابکار رابطه با غرب و موافقان او را مخالف استعمار و اجنبی می پنداشتند.

حسین مکی کیست؟/سرباز فداکار یا خطاکار وطن

حسین مکی یکی از بازیگران مهم نهضت ملی شدن صنعت نفت است که مخالفان مکی، او را خرابکار رابطه با غرب و موافقان او را مخالف استعمار و اجنبی می پنداشتند.
حسین مکی کیست؟/سرباز فداکار یا خطاکار وطن

ابزار رسانه