حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسیهای پزشکی دوره ای است

حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسیهای پزشکی دوره ای است
حسن رحیمی مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه: حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسیهای پزشکی دوره ای است.

حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسیهای پزشکی دوره ای است

حسن رحیمی مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه: حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسیهای پزشکی دوره ای است.
حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسیهای پزشکی دوره ای است