حضور نیمی از کارمندان زن دولت در آموزش و پرورش/ اجرای طرح سلامت زنان فرهنگی در سال 97

حضور نیمی از کارمندان زن دولت در آموزش و پرورش/ اجرای طرح سلامت زنان فرهنگی در سال 97
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح غربالگری زنان فرهنگی در حوزه بیماری‌های زنان با همکاری وزارت بهداشت سال آینده اجرا خواهد شد.

حضور نیمی از کارمندان زن دولت در آموزش و پرورش/ اجرای طرح سلامت زنان فرهنگی در سال 97

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح غربالگری زنان فرهنگی در حوزه بیماری‌های زنان با همکاری وزارت بهداشت سال آینده اجرا خواهد شد.
حضور نیمی از کارمندان زن دولت در آموزش و پرورش/ اجرای طرح سلامت زنان فرهنگی در سال 97