حضور هنرمند غایب پس از ۳۸ سال

حضور هنرمند غایب پس از ۳۸ سال
«هنرمند غایب»، عنوان نمایشگاهی است که در قالب 70 اثر، 50 سال فعالیت هنری گارنیک درهاکوپیان را مرور می‌کند.

حضور هنرمند غایب پس از ۳۸ سال

«هنرمند غایب»، عنوان نمایشگاهی است که در قالب 70 اثر، 50 سال فعالیت هنری گارنیک درهاکوپیان را مرور می‌کند.
حضور هنرمند غایب پس از ۳۸ سال

دانلود برنامه ایمو