حضور کاروان زیر سایه خورشید (حاملان پرچم مقدس گنبد حرم امام رضا(ع)) در بیمارستان آیت‌ا.. روحانی(ره)

حضور کاروان زیر سایه خورشید (حاملان پرچم مقدس گنبد حرم امام رضا(ع)) در بیمارستان آیت‌ا.. روحانی(ره)
کاروان زیر سایه خورشید حاملان پرچم مقدس گنبد حرم امام رضا(ع) در این مرکز حضور یافتند. خادمان حرم رضوی با حضور در بخش های هماتولوژی ، توراکس و اورژانس اینرگزاری بیمارستان ، پرچم مبارک حضرت را بر بالین بیماران طواف دادند.

حضور کاروان زیر سایه خورشید (حاملان پرچم مقدس گنبد حرم امام رضا(ع)) در بیمارستان آیت‌ا.. روحانی(ره)

کاروان زیر سایه خورشید حاملان پرچم مقدس گنبد حرم امام رضا(ع) در این مرکز حضور یافتند. خادمان حرم رضوی با حضور در بخش های هماتولوژی ، توراکس و اورژانس اینرگزاری بیمارستان ، پرچم مبارک حضرت را بر بالین بیماران طواف دادند.
حضور کاروان زیر سایه خورشید (حاملان پرچم مقدس گنبد حرم امام رضا(ع)) در بیمارستان آیت‌ا.. روحانی(ره)

فانتزی