حضور ۱۱ اثر از یک مجموعه مردمی در جشنواره عمار/ «فیلم ما» انتقال دغدغه های مردم به فیلمسازان است

حضور ۱۱ اثر از یک مجموعه مردمی در جشنواره عمار/ «فیلم ما» انتقال دغدغه های مردم به فیلمسازان است
مسئول گروه چندرسانه‌ای نسل آفتاب اهواز گفت: جشنواره عمارسبب شده است جوانان و گروه‌های مردمی مثل مجموعه نسل آفتاب اهواز که 11 اثر در این دوره عمار دارد جرأت ورود به فیلمسازی پیدا کنند.

حضور ۱۱ اثر از یک مجموعه مردمی در جشنواره عمار/ «فیلم ما» انتقال دغدغه های مردم به فیلمسازان است

مسئول گروه چندرسانه‌ای نسل آفتاب اهواز گفت: جشنواره عمارسبب شده است جوانان و گروه‌های مردمی مثل مجموعه نسل آفتاب اهواز که 11 اثر در این دوره عمار دارد جرأت ورود به فیلمسازی پیدا کنند.
حضور ۱۱ اثر از یک مجموعه مردمی در جشنواره عمار/ «فیلم ما» انتقال دغدغه های مردم به فیلمسازان است