حقوق بشر مدنظر غرب بسیار خوب است اما برای خودشان نه ما

حقوق بشر مدنظر غرب بسیار خوب است اما برای خودشان نه ما
یادگار امام خمینی گفت: حقوق بشری که امروز غرب به آن رسیده، بسیار خوب است اما برای خودشان نه ما.

حقوق بشر مدنظر غرب بسیار خوب است اما برای خودشان نه ما

یادگار امام خمینی گفت: حقوق بشری که امروز غرب به آن رسیده، بسیار خوب است اما برای خودشان نه ما.
حقوق بشر مدنظر غرب بسیار خوب است اما برای خودشان نه ما