حقوق کارکنان کشوری و لشکری و قضات افزایش می‌یابد

حقوق کارکنان کشوری و لشکری و قضات افزایش می‌یابد
نمایندگان مجلس در بودجه 95 مقرر کردند که حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات در سال جاری افزایش یابد.

حقوق کارکنان کشوری و لشکری و قضات افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس در بودجه 95 مقرر کردند که حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات در سال جاری افزایش یابد.
حقوق کارکنان کشوری و لشکری و قضات افزایش می‌یابد

فروش بک لینک

پرس نیوز