حمایت همگانی از قانون و جنگل

حمایت همگانی از قانون و جنگل
پیروی از اصول قانون اساسی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید، بر عهده همگان است.

حمایت همگانی از قانون و جنگل

پیروی از اصول قانون اساسی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید، بر عهده همگان است.
حمایت همگانی از قانون و جنگل

عکس های داغ جدید