حمله به مسافران راه‌آهن مارسی با چاقو/ ضارب از پای درآمد

حمله به مسافران راه‌آهن مارسی با چاقو/ ضارب از پای درآمد
فردی چاقو به دست وارد ایستگاه راه آهن شهر بندری مارسی در جنوب فرانسه شد و پیش از کشته شدن با آتش سلاح نیروهای امنیتی، دو شهروند را با چاقوی خود کشت.

حمله به مسافران راه‌آهن مارسی با چاقو/ ضارب از پای درآمد

فردی چاقو به دست وارد ایستگاه راه آهن شهر بندری مارسی در جنوب فرانسه شد و پیش از کشته شدن با آتش سلاح نیروهای امنیتی، دو شهروند را با چاقوی خود کشت.
حمله به مسافران راه‌آهن مارسی با چاقو/ ضارب از پای درآمد