حوادث خیابان پاسداران ربطی به دراویش داشت؟ /ردپای سایت‌های خارجی در اغتشاشات

حوادث خیابان پاسداران ربطی به دراویش داشت؟ /ردپای سایت‌های خارجی در اغتشاشات
اعتماد آنلاین نوشت: عوض حیدرپور با اظهار اینکه چه بخواهیم چه نخواهیم واقعیتی در جامعه به نام صوفی‌گری وجود دارد، تأکید کرد: راه حل بحران اخیر درباره دراویش عدم سختگیری و برخورداری آنان از حقوق شهروندی است.

حوادث خیابان پاسداران ربطی به دراویش داشت؟ /ردپای سایت‌های خارجی در اغتشاشات

اعتماد آنلاین نوشت: عوض حیدرپور با اظهار اینکه چه بخواهیم چه نخواهیم واقعیتی در جامعه به نام صوفی‌گری وجود دارد، تأکید کرد: راه حل بحران اخیر درباره دراویش عدم سختگیری و برخورداری آنان از حقوق شهروندی است.
حوادث خیابان پاسداران ربطی به دراویش داشت؟ /ردپای سایت‌های خارجی در اغتشاشات