خانم ابتکار با کدام متر آبگیری «هورالعظیم» را اندازه‌گیری کردید؟/ با نمایش آبگیری با سراب زهاب‌های نیشکر نمی‌توان افکار عمومی را فریب داد

خانم ابتکار با کدام متر آبگیری «هورالعظیم» را اندازه‌گیری کردید؟/ با نمایش آبگیری با سراب زهاب‌های نیشکر نمی‌توان افکار عمومی را فریب داد
نماینده مردم اهواز، ادعای آب‌گیری ٦٢ درصدی تالاب «هورالعظیم» از سوی رئیس سازمان محیط زیست را عوام‌فریبی دانست و گفت: ای کاش خانم ابتکار پاسخ دهد با کدام متر و معیار آبگیری این تالاب را اندازه‌گیری کرده است؟

خانم ابتکار با کدام متر آبگیری «هورالعظیم» را اندازه‌گیری کردید؟/ با نمایش آبگیری با سراب زهاب‌های نیشکر نمی‌توان افکار عمومی را فریب داد

نماینده مردم اهواز، ادعای آب‌گیری ٦٢ درصدی تالاب «هورالعظیم» از سوی رئیس سازمان محیط زیست را عوام‌فریبی دانست و گفت: ای کاش خانم ابتکار پاسخ دهد با کدام متر و معیار آبگیری این تالاب را اندازه‌گیری کرده است؟
خانم ابتکار با کدام متر آبگیری «هورالعظیم» را اندازه‌گیری کردید؟/ با نمایش آبگیری با سراب زهاب‌های نیشکر نمی‌توان افکار عمومی را فریب داد