خبرگزاری فارس قرارداد بازرگانی با نماینده سامسونگ را یک‌طرفه لغو می‌کند

خبرگزاری فارس قرارداد بازرگانی با نماینده سامسونگ را یک‌طرفه لغو می‌کند
خبرگزاری فارس در اعتراض به اقدام نسنجیده مدیران شرکت سامسونگ در المپیک زمستانی کره جنوبی قرارداد تجاری و تبلیغاتی خود با نمایندگی سامسونگ در ایران را یک‌طرفه لغو می‌کند.

خبرگزاری فارس قرارداد بازرگانی با نماینده سامسونگ را یک‌طرفه لغو می‌کند

خبرگزاری فارس در اعتراض به اقدام نسنجیده مدیران شرکت سامسونگ در المپیک زمستانی کره جنوبی قرارداد تجاری و تبلیغاتی خود با نمایندگی سامسونگ در ایران را یک‌طرفه لغو می‌کند.
خبرگزاری فارس قرارداد بازرگانی با نماینده سامسونگ را یک‌طرفه لغو می‌کند