خبر کشته‌شدن 100 نفر در مسکن مهر کرمانشاه صحت ندارد

خبر کشته‌شدن 100 نفر در مسکن مهر کرمانشاه صحت ندارد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: خبر کشته شدن 100 نفر بر اثر زلزله در مسکن مهر کرمانشاه صحت ندارد و کذب است.

خبر کشته‌شدن 100 نفر در مسکن مهر کرمانشاه صحت ندارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: خبر کشته شدن 100 نفر بر اثر زلزله در مسکن مهر کرمانشاه صحت ندارد و کذب است.
خبر کشته‌شدن 100 نفر در مسکن مهر کرمانشاه صحت ندارد