خبر کشف 210 کانتینر کالای قاچاق صحیح و مدارک آن موجود است/ وجود یک زن در میان دستگیرشدگان

خبر کشف 210 کانتینر کالای قاچاق صحیح و مدارک آن موجود است/ وجود یک زن در میان دستگیرشدگان
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: خبری که ماه گذشته در مورد کشف 210 کانتینر کالای قاچاق توسط نیروی انتظامی در استان هرمزگان اعلام شد صحیح بوده و مدارک آن موجود و در اختیار مقام قضایی است.

خبر کشف 210 کانتینر کالای قاچاق صحیح و مدارک آن موجود است/ وجود یک زن در میان دستگیرشدگان

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: خبری که ماه گذشته در مورد کشف 210 کانتینر کالای قاچاق توسط نیروی انتظامی در استان هرمزگان اعلام شد صحیح بوده و مدارک آن موجود و در اختیار مقام قضایی است.
خبر کشف 210 کانتینر کالای قاچاق صحیح و مدارک آن موجود است/ وجود یک زن در میان دستگیرشدگان

خبرگذاری خوزستان