خروج مدارس از چرخه اسکان نوروزی باعث افزایش اقامت‌های خیابانی می‌شود

خروج مدارس از چرخه اسکان نوروزی باعث افزایش اقامت‌های خیابانی می‌شود
عضو فراکسیون گردشگری مجلس گفت: تصمیم خروج مدارس از چرخه اسکان نوروزی شتاب‌زده است و منجر به بروز مشکلاتی برای سفر اقشار کم‌درآمد خواهد شد.

خروج مدارس از چرخه اسکان نوروزی باعث افزایش اقامت‌های خیابانی می‌شود

عضو فراکسیون گردشگری مجلس گفت: تصمیم خروج مدارس از چرخه اسکان نوروزی شتاب‌زده است و منجر به بروز مشکلاتی برای سفر اقشار کم‌درآمد خواهد شد.
خروج مدارس از چرخه اسکان نوروزی باعث افزایش اقامت‌های خیابانی می‌شود