خسارت ۸ میلیون یورویی گردشگری ایران از لغو تورهای ترکیه

خسارت ۸ میلیون یورویی گردشگری ایران از لغو تورهای ترکیه
معاون گردشگری کشور گفت: بخش خصوصی گردشگری ایران از نیمه مارس (۵ ماه پیش) تاکنون به دلیل فسخ قراردادهای متعدد تورهای مسافرتی متحمل خسارتی حدود 7 تا 8 میلیون یورو (تقریباً ۳۰ میلیارد تومان) شده است.

خسارت ۸ میلیون یورویی گردشگری ایران از لغو تورهای ترکیه

معاون گردشگری کشور گفت: بخش خصوصی گردشگری ایران از نیمه مارس (۵ ماه پیش) تاکنون به دلیل فسخ قراردادهای متعدد تورهای مسافرتی متحمل خسارتی حدود 7 تا 8 میلیون یورو (تقریباً ۳۰ میلیارد تومان) شده است.
خسارت ۸ میلیون یورویی گردشگری ایران از لغو تورهای ترکیه

خبرگذاری خوزستان