خشت‌های نظام در سازندگی و برنامه‌ریزی درست بنا نشد

خشت‌های نظام در سازندگی و برنامه‌ریزی درست بنا نشد
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: درمان از مسائل استراتژیکی است که در برخی از کشورها رایگان است اما به‌ دلیل سیاست‌های غلط کشور در بیش از 20 سال گذشته که خشت‌های این نظام در سازندگی و برنامه‌ریزی کشور بنا شده درست نبود، از خدمات رایگان بهره‌مند نشدیم.

خشت‌های نظام در سازندگی و برنامه‌ریزی درست بنا نشد

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: درمان از مسائل استراتژیکی است که در برخی از کشورها رایگان است اما به‌ دلیل سیاست‌های غلط کشور در بیش از 20 سال گذشته که خشت‌های این نظام در سازندگی و برنامه‌ریزی کشور بنا شده درست نبود، از خدمات رایگان بهره‌مند نشدیم.
خشت‌های نظام در سازندگی و برنامه‌ریزی درست بنا نشد