خلق پول بدون هیچ تلاشی برای بانکداران منفعت ایجاد می‌کند/ دو اثر منفی خلق پول

خلق پول بدون هیچ تلاشی برای بانکداران منفعت ایجاد می‌کند/ دو اثر منفی خلق پول
در نشست بررسی خلق پول اعتباری در نظام بانکی و بررسی فقهی آن پس از بحث درباره شرعی یا غیر شرعی بودن خلق پول توسط بانک‌ها تصریح شد که اگر خلق پول بانک‌های تجاری قابل مدیریت توسط حکومت نباشد، باید در مورد آن بررسی‌های دقیق انجام شود.

خلق پول بدون هیچ تلاشی برای بانکداران منفعت ایجاد می‌کند/ دو اثر منفی خلق پول

در نشست بررسی خلق پول اعتباری در نظام بانکی و بررسی فقهی آن پس از بحث درباره شرعی یا غیر شرعی بودن خلق پول توسط بانک‌ها تصریح شد که اگر خلق پول بانک‌های تجاری قابل مدیریت توسط حکومت نباشد، باید در مورد آن بررسی‌های دقیق انجام شود.
خلق پول بدون هیچ تلاشی برای بانکداران منفعت ایجاد می‌کند/ دو اثر منفی خلق پول