خوزستان همچنان خاکی است/ غلظت ریزگردها در اهواز 7 برابر حد مجاز

خوزستان همچنان خاکی است/ غلظت ریزگردها در اهواز 7 برابر حد مجاز
پدیده گردوخاک برای سومین روز متوالی در خوزستان ادامه دارد به طوری که امشب میزان غلظت آن در اهواز به 1016 معادل بیش از 6 برابر حد مجاز است.

خوزستان همچنان خاکی است/ غلظت ریزگردها در اهواز 7 برابر حد مجاز

پدیده گردوخاک برای سومین روز متوالی در خوزستان ادامه دارد به طوری که امشب میزان غلظت آن در اهواز به 1016 معادل بیش از 6 برابر حد مجاز است.
خوزستان همچنان خاکی است/ غلظت ریزگردها در اهواز 7 برابر حد مجاز