خیرین، زائر سرای استان البرز را در مشهد مقدس احداث می‌کنند

خیرین، زائر سرای استان البرز را در مشهد مقدس احداث می‌کنند
استاندار البرز گفت: زائرسرای استان البرز در مشهد مقدس با کمک و مشارکت خیرین و مردم از شهرهای مختلف استان احداث خواهد شد.

خیرین، زائر سرای استان البرز را در مشهد مقدس احداث می‌کنند

استاندار البرز گفت: زائرسرای استان البرز در مشهد مقدس با کمک و مشارکت خیرین و مردم از شهرهای مختلف استان احداث خواهد شد.
خیرین، زائر سرای استان البرز را در مشهد مقدس احداث می‌کنند