دادستان کل کشور دستور احضار مدیر شرکت سامسونگ را صادر کرد

دادستان کل کشور دستور احضار مدیر شرکت سامسونگ را صادر کرد
در پی اقدام توهین‌آمیز شرکت سامسونگ علیه ورزشکاران عزیز کشورمان دادستان کل کشور در دستور ویژه‌ای خواستار احضار مدیر این شرکت و پیگیری موضوع شد.

دادستان کل کشور دستور احضار مدیر شرکت سامسونگ را صادر کرد

در پی اقدام توهین‌آمیز شرکت سامسونگ علیه ورزشکاران عزیز کشورمان دادستان کل کشور در دستور ویژه‌ای خواستار احضار مدیر این شرکت و پیگیری موضوع شد.
دادستان کل کشور دستور احضار مدیر شرکت سامسونگ را صادر کرد