دادن طرح ترافیک سالانه به قیمت ۲ میلیون و ۳۰۰ به خبرنگاران/دریافت عوارض اجتماعی از برخی مراکز خرید

دادن طرح ترافیک سالانه به قیمت ۲ میلیون و ۳۰۰ به خبرنگاران/دریافت عوارض اجتماعی از برخی مراکز خرید
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت به شهرداری تهران پیشنهاد دادیم به خبرنگاران آرم طرح ترافیک به صورت سالانه و به قیمت حدود ۲ میلیون ۳۰۰ تومان پرداخت کنند و قرار است آنها این موضوع را بررسی کنند.

دادن طرح ترافیک سالانه به قیمت ۲ میلیون و ۳۰۰ به خبرنگاران/دریافت عوارض اجتماعی از برخی مراکز خرید

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت به شهرداری تهران پیشنهاد دادیم به خبرنگاران آرم طرح ترافیک به صورت سالانه و به قیمت حدود ۲ میلیون ۳۰۰ تومان پرداخت کنند و قرار است آنها این موضوع را بررسی کنند.
دادن طرح ترافیک سالانه به قیمت ۲ میلیون و ۳۰۰ به خبرنگاران/دریافت عوارض اجتماعی از برخی مراکز خرید