دادگاه قانون اساسی مصر رأی به اجرای توافقنامه «تیران و صنافیر» داد

دادگاه قانون اساسی مصر رأی به اجرای توافقنامه «تیران و صنافیر» داد
همزمان با سفر «محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان سعودی به قاهره، دادگاه عالی قانون اساسی مصر رأی به لغو تمامی احکام صادره علیه توافقنامه «تیران و صنافیر» و اجرایی شدن آن داد.

دادگاه قانون اساسی مصر رأی به اجرای توافقنامه «تیران و صنافیر» داد

همزمان با سفر «محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان سعودی به قاهره، دادگاه عالی قانون اساسی مصر رأی به لغو تمامی احکام صادره علیه توافقنامه «تیران و صنافیر» و اجرایی شدن آن داد.
دادگاه قانون اساسی مصر رأی به اجرای توافقنامه «تیران و صنافیر» داد