دام برای ترکیه و منافع روسی در شمال سوریه

دام برای ترکیه و منافع روسی در شمال سوریه
بحران سوریه و طمع‌ورزی ترکیه که عضوی از ناتو است، فرصتی برای روسیه فراهم کرده که ارزیابی جدیدی از عقبه ناتو در ترکیه داشته باشد.

دام برای ترکیه و منافع روسی در شمال سوریه

بحران سوریه و طمع‌ورزی ترکیه که عضوی از ناتو است، فرصتی برای روسیه فراهم کرده که ارزیابی جدیدی از عقبه ناتو در ترکیه داشته باشد.
دام برای ترکیه و منافع روسی در شمال سوریه