دانش‌آموزان آمریکایی و انگلیسی در رتبه اول چاقی در جهان

دانش‌آموزان آمریکایی و انگلیسی در رتبه اول چاقی در جهان
بر اساس داده‌های موجود، دانش‌‌آموزان کشورهای آمریکا و انگلیس چاق‌ترین کودکان جهان هستند؛ همچنین نتایج به دست آمده از یک پژوهش نشان داده است، بیش از یک سوم دانش‌آموزان جهان چاق هستند.

دانش‌آموزان آمریکایی و انگلیسی در رتبه اول چاقی در جهان

بر اساس داده‌های موجود، دانش‌‌آموزان کشورهای آمریکا و انگلیس چاق‌ترین کودکان جهان هستند؛ همچنین نتایج به دست آمده از یک پژوهش نشان داده است، بیش از یک سوم دانش‌آموزان جهان چاق هستند.
دانش‌آموزان آمریکایی و انگلیسی در رتبه اول چاقی در جهان