دختران میرحسین موسوی: محدودیت‌های پدر و مادرمان کمتر شد

دختران میرحسین موسوی: محدودیت‌های پدر و مادرمان کمتر شد
طی یکساعت گذشته خبری در فضای توییتر دست به دست می‎شود که گویای کاهش محدودیت‎های میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی است.

دختران میرحسین موسوی: محدودیت‌های پدر و مادرمان کمتر شد

طی یکساعت گذشته خبری در فضای توییتر دست به دست می‎شود که گویای کاهش محدودیت‎های میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی است.
دختران میرحسین موسوی: محدودیت‌های پدر و مادرمان کمتر شد