دخمه شخصیت‌پردازی باز نکنید

دخمه شخصیت‌پردازی باز نکنید
آنچه را قبلاً در یک سفارت انجام می‌دادند می‌خواهند در یک دفتر مرکزی انجام ‌دهند و آن حمایت حقوق بشری از مخالفان اجرای احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی است.

دخمه شخصیت‌پردازی باز نکنید

آنچه را قبلاً در یک سفارت انجام می‌دادند می‌خواهند در یک دفتر مرکزی انجام ‌دهند و آن حمایت حقوق بشری از مخالفان اجرای احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی است.
دخمه شخصیت‌پردازی باز نکنید

دانلود رایگان اینستاگرام